Lịch tiếp công dân quý I năm 2019 (05/01/2019)
Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 02/TB-VP về Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ