Lịch làm việc tuần 38 từ 16/9/2019 đến 21/9/2019 (14/09/2019)
Lịch làm việc tuần 38 Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 16/9/2019 đến 21/9/2019
Lịch làm việc tuần 33 từ 12/08/2019 đến 17/08/2019 (09/08/2019)
Lịch làm việc tuần 33 Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 12/08/2019 đến 17/08/2019
Lịch làm việc tuần 32 từ 05/08/2019 đến 10/08/2019 (02/08/2019)
Lịch làm việc tuần 32 Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 05/08/2019 đến 10/08/2019
Lịch làm việc tuần 31 từ 29/7/2019 đến 03/8/2019 (27/07/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 29/7/2019 đến 03/8/2019
Lịch làm việc tuần 30 từ 22/7/2019 đến 27/7/2019 (20/07/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 22/7/2019 đến 27/7/2019