Phim do Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Cần Giờ thực hiện tháng 9 năm 2022