title

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Thứ ba, 06/04/2021, 10:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1477/UBND-NV về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Xét đề xuất của Đoàn kiểm tra công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử đột xuất năm 2021 tại Báo cáo số 03/BC-ĐKTCVĐX ngày 31 tháng 3 năm 2021 về kết quả kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử quý I năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thường xuyên rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn khiếu nại, phán ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham mưu giải quyết; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn còn tồn đọng; kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết.

3. Chủ động rà soát và ban hành nội quy tiếp công dân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

4. Tổ chức tự kiểm tra đột xuất về công vụ và việc thực hiện quy tắc ứng xử tại đơn vị, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức đeo bảng tên hoặc đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài cơ quan.

 

Tải Công văn về xem (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa