title

Triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021
Thứ sáu, 05/03/2021, 19:42 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 842/KH-UBND về Triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021

Theo đó trong năm 2021 huyện Cần Giờ cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Cập nhật hệ thống tài liệu HTQLCL của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp. Trong đó, bao gồm ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

2. Rà soát lại thành phần Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015.

3. Phổ biến, hướng dẫn áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đã xây dựng, cập nhật cho cán bộ, công chức được biết và thực hiện.

4. Áp dụng trên thực tế HTQLCL đã xây dựng, cập nhật theo TCVN ISO 9001:2015 khi được người đứng đầu cơ quan phê duyệt.

5. Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục; tiến hành xem xét của Lãnh đạo tối thiểu 1 năm/lần và cải tiến HTQLCL, hoàn tất hồ sơ trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

6. Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL.

7. Thực hiện công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.

8. Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng trong thời gian chậm nhất là 03 tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa