title

Triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển thủy sản và chiến lược phát triển thủy sản huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thứ ba, 09/08/2022, 09:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4591/KH-UBND nhằm phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; đa dạng hóa sản phẩm thủy sản, tập trung phát triển đối với sản phẩm chủ lực có năng suất và giá trị kinh tế cao; đảm bảo vừa bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, vừa xây dựng được thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 4591/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 132
Tin mới hơn
Tin đã đưa