title

Tìm hiểu quy định về Luật Thanh tra
Thứ năm, 11/05/2023, 14:38 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022. Thanh tra huyện Cần Giờ xin giới thiệu tóm tắt các nội dung chính của Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022;

Xem (tải về) Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 có 8 chương, 118 điều, với các nội dung chủ yếu:

Tại Chương I, Luật quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra; mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra, chức năng của cơ quan thanh tra; trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra; trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra.

Tại Chương II, Luật quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. Trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định; Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực bao gồm: Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương, Thanh tra sở, Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan cơ yếu Chính phủ và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Tại Chương III, Luật quy định về thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Quy định Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính; thanh tra viên cao cấp. Quy định về miễn nhiệm thanh tra viên; trang phục, thẻ thanh tra.

Tại Chương IV, Luật quy định về hoạt động thanh tra. Quy định về hình thức thanh tra, thời hạn thanh tra; Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra hành chính; Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành; Căn cứ ra quyết định thanh tra; Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra. Quy định về bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra; Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người tiến hành thanh tra. Quy định về công bố quyết định thanh tra; Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra; việc Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra; Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; Ban hành kết luận thanh tra; Công khai kết luận thanh tra. Luật quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên khác của Đoàn thanh tra; việc yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo, giải trình. Quy định quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; Việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra,...

Tại Chương V, Luật quy định về trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thanh tra trong việc ban hành kết luận thanh tra; Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; Trách nhiệm của đối tượng thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Xử lý vi phạm trong thực hiện kết luận thanh tra.

Tại Chương VI, Luật quy định về trách nhiệm phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra.

Tại Chương VII, Luật quy định về điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra, như kinh phí hoạt động, chế độ, chính sách đối với thanh tra viên; việc đầu tư, hiện đại hóa hoạt động thanh tra.

Tại Chương VIII, Luật quy định về điều khoản thi hành. Luật quy định hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật quy định chuyển tiếp: Các cuộc thanh tra có quyết định thanh tra được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12.

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 267
Tin mới hơn
Tin đã đưa