title

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2020
Thứ năm, 20/08/2020, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4092/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2020

Thực hiện Thông báo số 183/TB-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2020 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Lễ trong 01 ngày, thứ Tư, ngày 02 tháng 9 năm 2020.

2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ nêu trên.

3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,  thị trấn thực hiện:

- Kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý, ở từng địa bàn dân cư; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố.

- Tiếp tục vận động cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện giữ vệ sinh tại cơ quan, đơn vị, các tuyến đường, các khu dân cư, nơi công cộng, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung Thông báo này.

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Hồ Minh Truyền

Số lượng lượt xem: 1354
Tin mới hơn
Tin đã đưa