title

Kết quả kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử quý I năm 2021
Thứ sáu, 02/04/2021, 10:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 03/BC-ĐKTCVĐX về Kết quả kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử quý I năm 2021.

Đoàn kiểm tra công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử đột xuất năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra đột xuất quý I vào ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại 05 đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh, Ủy ban nhân dân xã Long Hòa.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó cũng còn một số mặt hạn chế, tồn tại sau:

- Công tác giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị ở một số đơn vị còn chậm tiến độ.

- Vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa chủ động đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, còn bị nhắc nhở. Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản chỉ đạo tại Công văn số 1477/UBND-NV ngày 05 tháng 4 năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 

Tải Báo cáo về xem (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa