title

Kế hoạch Thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025
Thứ hai, 22/03/2021, 11:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1215/KH-UBND về thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyệngiai đoạn 2020 - 2025

Theo đó cần đạt những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ loại Tốt trở lên.

2. Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và đội ngũ cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phù hợp đặc điểm của huyện; gắn công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước với tham mưu phân cấp, ủy quyền, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy trong từng nội bộ cơ quan, đơn vị.

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chú trọng cải cách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

4. Về khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức:

4.1. Tỷ lệ hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên từng lĩnh vực thủ tục hành chính đạt trên 95% hàng năm.

4.2. Tỷ lệ hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp trong lĩnh vực giáo dục đạt trên 95% hàng năm.

5. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn của từng lĩnh vực đạt trên 95% hàng năm, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 90% trở lên.

6. Về đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4:

6.1. Trên 40% hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ được giải quyết hàng năm (tính theo thủ tục hành chính được đưa vào trực tuyến).

6.2. Trên 30% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến năm 2025.

7. 100% hồ sơ giải quyết trễ hẹn phải thực hiện thư xin lỗi hàng năm.

8. Về xây dựng môi trường làm việc điện tử:

8.1. 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử hàng năm (trừ những văn bản thực hiện theo chế độ “mật”).

8.2. 100% hộp thư điện tử được Thành phố cấp sử dụng thường xuyên hàng năm.

8.3. Ủy ban nhân dân huyện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

8.4. Trên 95% đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ đến năm 2025.

9. Hàng năm, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Kiểm tra trách nhiệm người đúng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và thực hiện quy tắc ứng xử. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu cho người dân và tổ chức của  cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

10. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đạt chuẩn hiện đại và 100% Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, thị trấn đạt chuẩn về trang thiết bị.

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa