title

Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ ba, 27/09/2022, 09:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 27/9, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên và thông tin tình hình thời sự quý III năm 2022; trong đó, nội dung trọng tâm là sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trương Tiến Triển, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;  Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn; Giảng viên kiêm chức và báo cáo viên cấp huyện; Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên đồng chí Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên đồng chí Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản của tác phẩm, giá trị lý luận cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; giá trị ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn hiện nay; khẳng định làm rõ mô hình, chủ trương, giải pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các đại biểu tập trung lắng nghe, nắm vững và hiểu rõ nội dung tác phẩm

Thông qua việc tìm hiểu và học tập nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú sẽ giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”, góp phần thể hiện ý chí vươn lên, khát vọng phát triển phồn vinh hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tại hội nghị,  đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị từng cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nắm vững và hiểu rõ nội dung tác phẩm; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, tích cực tuyên truyền, lan tỏa giá trị, ý nghĩa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Số lượng lượt xem: 91
Tin mới hơn
Tin đã đưa