title

Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
Thứ ba, 27/12/2022, 16:19 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7940/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện.

Theo đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch về trình công khai số liệu dự toán dự toán thu - chi ngân sách huyện trình Hội đồng nhân dân huyện năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 trình Hội đồng nhân dân cấp huyện, chi tiết như sau:

- Biểu số 69/CK-NSNN: Cân đối ngân sách huyện năm 2023.

- Biểu số 70/CK-NSNN: Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2023.

- Biểu số 71/CK-NSNN: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

- Biểu số 72/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2023.

- Biểu số 73/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2023.

- Biểu số 74/CK-NSNN: Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023

- Biểu số 76/CK-NSNN: Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023.

- Biểu số 77/CK-NSNN: Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2023.

- Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 (số liệu trình Hội đồng nhân dân huyện)

2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định./.

 

Tải Công văn 7940/UBND và Báo cáo thuyết minh về xem (tại đây).

H.M.T

Số lượng lượt xem: 285
Tin mới hơn
Tin đã đưa