image
Công bố công khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (06/02/2023)
Ngày 06/02/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về công bố công khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023.