title

Năm 2018 - khắc phục hạn chế đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Thứ bảy, 20/01/2018, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Năm 2017, Huyện Cần Giờ nỗ lực để chung sức xây dựng Nông thôn mới – đô thị văn minh cho phù hợp với Bộ tiêu chí đặc thù giai đoạn 2016-2020 do thành phố ban hành. Trên cơ sở những kết quả đạt được theo bộ tiêu chí cũ, Cần Giờ cũng đối đầu với những khó khăn thử thách ngay từ khi thực hiện.

*Hạn chế phải được nhắc đến

Nói về hạn chế trong xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Minh Dũng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã nhận định: “…Năm 2017, việc triển khai Chương trình nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 chưa được tập trung thực hiện theo chuyên đề, theo từng nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả chưa cao và chưa được tập trung đúng mức. Người dân chưa nắm rõ các nội dung, chỉ tiêu của giai đoạn nâng chất, các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới nên công tác vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. Việc hoàn chỉnh, trình và phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện, xã giai đoạn 2016 - 2020 còn chậm, phải điều chỉnh nhiều lần…”

Lãnh đạo thành phố và huyện thăm hộ nghèo ở huyện

Hạn chế nữa đó là: việc huy động nguồn lực từ xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách thành phố. Các tiêu chí đã đạt của giai đoạn 2010 - 2015 chưa bền vững, hộ nghèo đã thoát nghèo nhưng chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo cao. Bên cạnh hạn chế của một số cơ quan chuyên môn chưa phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu thuộc lĩnh vực của ngành phụ trách. Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn trong sản xuất chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ.

Tuy nhiên trong năm 2017 có thể thấy rằng huyện  đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; khẩn trương tập trung chỉ đạo việc xây dựng và chỉnh sửa Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện, xã giai đoạn 2016 – 2020 để có thể đạt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm.

Đồng chí Đặng Xuân Bình – Trưởng Phòng Kinh tế cũng nêu khó khăn về sản xuất của năm 2017 do thiên tai, do môi trường, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm qua.

*Kết quả đạt được bên cạnh khó khăn tồn tại

Theo kết quả rà soát theo bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, đến nay các xã đạt bình quân 08 tiêu chí/xã, trong đó cao nhất là xã Long Hòa đạt 10 tiêu chí, thấp nhất là xã Tam Thôn Hiệp đạt 05 tiêu chí.Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã Lý Nhơn, tam thôn Hiệp và Thạnh An đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Đề án của 3 xã còn lại đã hoàn chỉnh và trình Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố thẩm định sẽ ban hành quyết định trong tháng 1/2018. Đề án phát triển toàn diện thị trấn Cần Thạnh giai đoạn 2017-2020: đã hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân thành.

Với 11 nội dung đăng ký cho cả giai đoạn 2016 - 2020 nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã triển khai thực hiện 09/11 nội dung đăng ký với 06 nội dung đạt từ 50% trở lên, 01 chỉ tiêu đạt 100%, 02 chỉ tiêu vượt trên 100% góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đặc biệt là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đó là kết quả xây dựng mới 11/20 căn nhà tình thương trị giá 550 triệu đồng; học bổng 2.808/1.690 suất, trị giá 3,3/1,71 tỷ đồng; tập học sinh 7.500/15.000 quyển, trị giá 37,5 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất: 50 dự án, trị giá trên 10 tỷ 450/10 tỷ đồng; dạy nghề cho 314/340 người; giải quyết việc làm 1.059/650 người; tặng sổ 20 tiết kiệm, trị giá 300 triệu đồng; các đoàn thể huyện cũng vận động các tổ chức tặng phương tiện sinh kế 54/90 phương tiện, trị giá trên 543 triệu đồng; chăm sóc sức khỏe cho 1.945 lượt người; giúp 01 hộ thoát nghèo cho bà Nguyễn Thị Đầy xã Tam Thôn Hiệp; bê tông hóa  04 tuyến hẻm và thắp sáng 03 tuyến hẻm trị giá 160 triệu đồng. Tổng giá trị vận động trong năm thực hiện 15 tỷ 368 triệu đồng cùng với việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho 1.059 lao động...

6/6 xã đã hoàn thành công tác quy hoạch. Hiện nay, toàn huyện có 82 tuyến đường giao thông bộ với tổng chiều dài trên 204,3km, trong đó đường bê tông, nhựa hóa 122,6km... Năm học 2016 - 2017, huyện đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng 13 dự án trường học với quy mô 153 phòng học xây mới và khối phụ, tổng vốn đầu tư 907 tỷ đồng; có 05 dự án trường học dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học 2017 - 2018 với quy mô 56 phòng học và khối phụ, tổng vốn đầu tư 325 tỷ đồng; huyện đang tổ chức thi công và dự kiến khởi công mới 06 dự án với quy mô 71 phòng học và khối phụ, tổng vốn đầu tư 433 tỷ đồng; triển khai lập 03 dự án trường trung học phổ thông với quy mô 56 phòng học và khối phụ, tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng. Ngoài ra, tổ chức thực hiện hoàn thành công tác sửa chữa, mua sắm trong dịp hè năm 2017 cho các đơn vị trường học với tổng kinh phí 15,2 tỷ đồng v.v…

Qua chương trình 33.480 thẻ báo hiểm y tế đã được cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có 4.211 thẻ cho hộ dân xã Thạnh An, hỗ trợ 6.616 lượt hộ nghèo được được xét duyệt vay vốn với số tiền 66, tỷ 870 triệu đồng. Đến nay hộ nghèo giảm còn 2.817 hộ chiếm 15,44% và hộ cận nghèo 3.829 hộ chiếm tỷ lệ 20,218 lao động, tỷ lệ có việc làm trên lực lượng lao động toàn huyện đạt 95,55%, trong đó 6 xã nông thôn mới là 94,85% v.v… Còn rất nhiều các tiêu chí đã đạt được trong năm qua khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện.

*Gắn xây dựng nông thôn mới với thực hiện chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Năm 2018, phát biểu về việc khắc phục những hạn chế trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; đồng chí Nguyễn Văn Tính – Phó Bí thư Huyện ủy chỉ đạo:“...Công tác xây dựng nông thôn mới phải gắn chặt với việc thực hiện chính sách Tam nông của trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là phải phải là kinh tế nông thôn, an ninh nông thôn, văn hóa nông thôn, hệ thống chính trị ở nông thôn, và phải xây dựng cho được ở nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ. Vì vậy cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn rà lại về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được cái gì và chưa đạt cái gì để có thể đề ra giải pháp sát với thực tiễn, có như vậy mới hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nói về những biện pháp khắc phụ trong kiểm tra, giám sát Chương trình nông thôn mới năm 2018, đồng chí Trần Hoàng Vũ – Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng yêu cầu trong năm cần có lộ trình cụ thể, chuyên đề cụ thể để thực hiện và nhất là sự tham mưu tích cực của Văn phòng Điều phối và sự chủ động của các xã xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, phải khắc phục hạn chế năm 2017 cho bằng được để phấn đấu đạt huyện nông thôn mới, tập trung các xã nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 hiệu quả hơn.

Số lượng lượt xem: 312