title

Xây dựng con người Cần Giờ phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện - mỹ
Chủ nhật, 11/08/2019, 03:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, các cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhằm triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trên cơ sở kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, xây dựng và hình thành nên con người rừng Sác với lối sống có ý thức, tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo pháp luật. Từng người dân Cần Giờ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt được mục tiêu xây dựng con người mới ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện – mỹ.

 

 

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 33-NQ/TW khóa XI, Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch số 32-KH/HU ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện Cần Giờ, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện lồng ghép nội dung tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW trong các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ nhân dân, tổ dân phố và sinh hoạt chi, tổ hội.

Từ đó toàn Đảng bộ huyện đã chú trọng thực hiện tốt công tác “dân vận khéo” trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước lồng ghép với việc tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ, giai đoạn 2016 – 2020… tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội và từ đó những điển hình tập thể, cá nhân qua các phong trào được nhân rộng, mang sức lan tỏa lớn.

Để thực hiện có hiệu quả nhóm giải pháp về xây dựng con người huyện Cần Giờ phát triển toàn diện, Đảng ủy xã Thạnh An phân công đảng ủy viên theo dõi, giúp đỡ đảng viên khắc phục khuyết điểm hoặc gợi ý kiểm điểm và có kết luận về kiểm điểm để cán bộ, đảng viên tự nhận thức khuyết điểm và xây dựng kế hoạch tự giác sửa chữa, khắc phục. Đảng ủy xem là “chìa khóa” để mỗi cá nhân nhận ra “cánh cửa” của sự tự giác nhận thiếu sót khuyết điểm, hạn chế tình trạng phê bình chung chung, hời hợt hoặc né tránh khuyết điểm. Liên đoàn Lao động huyện 5 năm qua đã phát huy vai trò các cấp công đoàn trong việc tham gia giới thiếu hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, quản lý nhà nước đáo ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Huyện Đoàn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho đoàn viên thanh niên. Phòng nội vụ huyện luôn chú trọng công tác tham mưu phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Cả hệ thống chính trị và nhân dân đã chung tay nỗ lực để cùng xây dựng con người huyện Cần Giờ phát triển toàn diện.

Nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng giới, từng đối tượng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện đã nâng cao chất lượng hiệu quả các giải pháp để thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 5 năm hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đã phối hợp vận động nhân dân tham gia 7.993 lượt ngày công lao động, 1.300 hộ tham gia hiến đất với diện tích 281.589 mét vuông đất, ước trị giá trên 47 tỷ đồng; vận động xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa, 209 căn nhà tình thương, mái ấm tình thương, nhà tình bạn, nhà đồng đội… với số tiền 11 tỷ 610 triệu đồng v.v…

Nhằm đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị được các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Đảng ủy xã Long Hòa đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị lấy trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên , công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, hết lòng phục vụ nhân dân, gương mẫu thực hiện ‘sống và làm việc theo pháp luật” và đã đưa ra giải pháp thiết thực để thực hiện.

5 năm qua. việc xây dựng văn hóa trong kinh tế được Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh, trong đó tập trung vào việc chỉ đạo tuyên truyền, nhất là cuộc vận động người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, người dân cần Giờ nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng, giúp nhau làm kinh tế gia đình để từng bước nâng cao đời sống; vận động nhân dân tích cực tham gia ủng hộ các nguồn quỹ do địa phương phát động; vận động kinh phí ủng hộ xây tặng, sửa chữa chống dột, nhà tình thương, nhà tình nghĩa. Xây dựng và phát triển các thương hiệu, các sản phẩm đặc trưng của huyện có uy tín trên thị trường. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường quản lý nhà nước trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Đời sống vật chất, tinh thần người dân từng bước được nâng lên thông qua Chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới. Phòng Kinh tế huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các sản phẩm đặc trưng của Cần Giờ có uy tín trên thi trường như yến sào, khô cá dứa, xoài cát. Phòng đã hỗ trợ thiết kế và in ấn 165 kg bao bì mẫu cho 29 cơ sở chế biến thủy sản, tổ chức cho các nhà vườn tham dự hội thi trái cây ngon nam bộ tại Khu du lịch Suối Tiên hàng năm… Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 5 năm qua đã nỗ lực phát huy vai trò của hội trong việc xây dựng văn minh thương nghiệp, phối hợp để cùng tập huấn “kỹ năng bán hàng”, “làm thế nào để bán hàng đắt”, “vai trò tiểu thương trong việc xây dựng chợ văn minh thương nghiệp”…

 

 

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, đẩy mạnh khai thác và phát huy tiềm năng, giá trị văn hóa trên địa bàn huyện được đẩy mạnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được đẩy mạnh. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã tham mưu tốt công tác nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở. Trung tâm thể dục thể thao huyện đã phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao và thực hiện có kết quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”. Trung tâm Văn hóa huyện đã tập trung phát triển các loại hình gải trí phục vụ du lịch mang đậm nét văn hóa, con người huyện Cần Giờ, tạo sự gắn kết giữa hoạt động văn hóa, văn nghệ với hoạt động vui chơi, giải trí và quảng bá du lịch của huyện v.v…

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, nhận thức về vai trò của văn hóa trong đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc về trách nhiệm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ đã được nâng lên, thể hiện rõ trong nhận thức và hành động. Truyền thống yêu nước, cách mạng, năng động, sáng tạo của Cần Giờ tiếp tục được bồi đắp, phát huy. Lòng nhân ái, tình yêu thương đồng bào, đồng chí được vun đắp và tiếp tục phát triển. Đức tính nghĩa tình từng bước trở thành nét văn hóa phổ biến, đặc trưng của người dân Cần Giờ, thể hiện qua nhiều phong trào.

 

 

Thời gian tới, Cần Giờ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về văn hóa và đạo đức xã hội, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và phát triển con người. Cần Giờ cần chú trọng xây dựng văn hóa trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục củng cố, hình thành và phát triển những giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân Rừng Sác anh hùng. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước nhằm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; nâng chất lượng, chiều sâu của những phong trào có tính đặc trưng của huyện và củng cố, phát triển đa dạng, sáng tạo mô hình mới. Xây dựng con người Cần Giờ toàn diện, hướng tới chân – thiện – mỹ.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL

Số lượng lượt xem: 781