image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 16/10/2021 (16/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 00 người (giảm 05 người so với ngày 15/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 15/10/2021 (15/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 05 người (giảm 06 người so với ngày 14/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 14/10/2021 (14/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 11 người (tăng 05 người so với ngày 13/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 13/10/2021 (13/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 06 người (giảm 05 người so với ngày 12/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 11/10/2021 (11/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 02 người (giảm 05 người so với ngày 10/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 09/10/2021 (09/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 06 người (tăng 02 người so với ngày 08/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 08/10/2021 (08/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 04 người (tăng 03 người so với ngày 07/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 07/10/2021 (07/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 01 người (giảm 02 người so với ngày 06/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 05/10/2021 (05/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 00 người (không tăng, không giảm so với ngày 04/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 04/10/2021 (04/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 00 người (giảm 01 người so với ngày 03/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.