image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 10/11/2021 (10/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 27 người (giảm 04 người so với ngày 09/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 09/11/2021 (09/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 35 người (tăng 28 người so với ngày 07/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 08/11/2021 (08/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 35 người (tăng 28 người so với ngày 07/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 07/11/2021 (07/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 07 người (giảm 14 người so với ngày 06/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 04/11/2021 (04/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 30 người (tăng 12 người so với ngày 03/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 03/11/2021 (03/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 18 người (giảm 03 người so với ngày 02/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 01/11/2021 (01/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 17 người (giảm 09 người so với ngày 31/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 31/10/2021 (31/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 26 người (tăng 05 người so với ngày 30/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 28/10/2021 (28/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 10 người (giảm 02 người so với ngày 27/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 27/10/2021 (27/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 12 người (giảm 01 người so với ngày 26/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.