image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 01/09/2021 (01/09/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 24 người (tăng 08 người so với ngày 31/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 31/08/20218 (31/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 16 người (tăng 07 người so với ngày 30/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 30/08/20218 (30/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 09 người (tăng 03 người so với ngày 29/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 01 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 29/08/20218 (29/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 07 người (giảm 08 người so với ngày 28/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 28/08/20218 (28/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 15 người (giảm 26 người so với ngày 27/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 27/08/20218 (27/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 41 người (giảm 02 người so với ngày 26/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 26/08/20218 (26/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 43 người (tăng 24 người so với ngày 25/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 24/08/20218 (24/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 15 người (giảm 22 người so với ngày 23/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 01 người (xã Bình Khánh).
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 23/08/20218 (23/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 37 người (không tăng, không giảm so với ngày 22/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.