image
Thực hiện Tháng hỗ trợ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính (12/04/2021)
Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-VP về thực hiện Tháng hỗ trợ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính
image
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (06/04/2021)
Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1477/UBND-NV về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
image
Về thay đổi công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (02/04/2021)
Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND về thay đổi công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
image
Kết quả kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử quý I năm 2021 (02/04/2021)
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 03/BC-ĐKTCVĐX về Kết quả kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử quý I năm 2021.
image
Triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 (05/03/2021)
Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 842/KH-UBND về Triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021
image
Về thay đổi công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (22/02/2021)
Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND Về thay đổi công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
image
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2021 (05/02/2021)
Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 561/KH-UBND về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2021
image
Về việc thành lập các Đoàn kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử và công tác cải cách hành chính năm 2021 (03/02/2021)
Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc thành lập các Đoàn kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử và công tác cải cách hành chính năm 2021
image
Kế hoạch kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử và công tác cải cách hành chính năm 2021 (29/01/2021)
Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 435/KH-UBND về Kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xửvà công tác cải cách hành chính năm 2021
image
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2021 (27/01/2021)
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2021