image
Huyên xây dựng các giải pháp thực hiện Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” (08/09/2023)
Nỗ lực thực hiện Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, qua 9 tháng đầu năm, UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng các nội dung, giải pháp thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương góp phần xây dựng nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.
image
Về triển khai thực hiện Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội năm 2023 (20/06/2023)
Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 3892/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội năm 2023.
image
Kế hoạch khắc phục các điểm hạn chế Chỉ số cải cách hành chính (PAR - Index) của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ năm 2022, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (12/05/2023)
Ngày 04 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 2759/KH-UBND về khắc phục các điểm hạn chế Chỉ số cải cách hành chính (PAR - Index) của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ năm 2022, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.
image
Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 (12/05/2023)
Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1946/KH-UBND về thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023.
image
Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (12/05/2023)
Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1742/KH-UBND vè duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 (07/04/2023)
Ngày 07/4, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 với Chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.
image
Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (03/04/2023)
Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
image
Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023 (23/03/2023)
Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1370/KH-UBND về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.
image
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (09/03/2023)
Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1132/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 16-CTr/HU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII về cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (27/02/2023)
Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1041/KH-UBND về Thực hiện Chương trình số 16-CTr/HU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII về cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.