image
Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (06/07/2021)
Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 84,70.
image
Tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích (09/06/2021)
Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 2752/TB-UBND về tổ chức Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
image
Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về thay đổi công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (27/05/2021)
Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về thay đổi công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
image
Kế hoạch số 2480/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về Tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với 07 hoạt động chính (25/05/2021)
Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 2480/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về Tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với 07 hoạt động chính.
image
Kế hoạch số 2423/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện cam kết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Lãnh đạo Thành phố về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 với 09 nhiệm vụ trọng tâm. (24/05/2021)
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 2423/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện cam kết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Lãnh đạo Thành phố về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 với 09 nhiệm vụ trọng tâm.
image
Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (24/05/2021)
Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
image
Thực hiện Tháng hỗ trợ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính (12/04/2021)
Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-VP về thực hiện Tháng hỗ trợ nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết hồ sơ ngoài giờ hành chính
image
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (06/04/2021)
Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1477/UBND-NV về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
image
Về thay đổi công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (02/04/2021)
Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-UBND về thay đổi công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
image
Kết quả kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử quý I năm 2021 (02/04/2021)
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 03/BC-ĐKTCVĐX về Kết quả kiểm tra đột xuất về công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử quý I năm 2021.