image
Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023 (23/03/2023)
Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1370/KH-UBND về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.
image
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (09/03/2023)
Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1132/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 16-CTr/HU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII về cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (27/02/2023)
Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1041/KH-UBND về Thực hiện Chương trình số 16-CTr/HU ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII về cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Kế hoạch tổ chức thực hiện chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” trên địa bàn huyện Cần Giờ (16/02/2023)
Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 780/KH-UBND về tổ chức thực hiện chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân (12/02/2023)
Năm 2022, Thường trực UBND huyện đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao lĩnh vực cải cách hành chính; trong đó tập trung các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính mang lại sự hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn.
image
Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 (05/02/2023)
Năm 2023, tình hình phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, sự hỗ trợ của các Sở, ngành, sự đoàn kết, thống nhất của UBND huyện và các phòng ban, đơn vị sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp để tạo bước đột phá, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2023.
image
Kế hoạch nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2022 - 2025 (02/02/2023)
Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 473/KH-UBND về nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ giai đoạn 2022 - 2025.
image
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (01/02/2023)
Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (14/12/2022)
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
image
Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 (02/12/2022)
Ngày 18 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 03/BC-ĐKT về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022.