image
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng đại dịch Covid –19” - Theo Website Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố (21/04/2020)
Vừa qua Trung tâm Thông tin triển lãm thành phố đã tổ chức triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước tự tin chiến thắng đại dịch Covid –19”
image
Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin (21/04/2020)
Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1770 về viêc Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
image
Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 13 tháng 4 năm 2020) (14/04/2020)
Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 1657/BC-UBND về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 13 tháng 4 năm 2020)
image
Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 09 tháng 4 năm 2020) (10/04/2020)
Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 1600/BC-UBND về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 09 tháng 4 năm 2020)
image
Tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trong năm 2020 (06/04/2020)
Ngày 06 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1489/KH-UBND về tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trong năm 2020
image
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 (03/04/2020)
Ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 cho 147 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
image
Hạn chế hoạt động các bến khách ngang sông và bến thủy nội địa đưa rước hành khách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (01/04/2020)
Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1451/UBND Về việc hạn chế hoạt động các bến khách ngang sông và bến thủy nội địa đưa rước hành khách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
image
Tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cần Giờ (01/04/2020)
Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 1453/TB-UBND Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cần Giờ
image
Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 (01/04/2020)
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1406/UBND Về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
image
Huyện Cần Giờ triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 (01/04/2020)
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1438/UBND Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19