image
Danh sách báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ (10/05/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Kết quả Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" tuần 03 (21/04/2021)
Ngày 10/4/2021, Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đã ban hành Thông báo số 33-TB/BTC về công nhận kết quả cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" - Tuần 03 từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021.
image
Thông báo về công nhận kết quả cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" - Tuần 02 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021 (15/04/2021)
Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đã ban hành Thông báo số 31-TB/BTC về công nhận kết quả cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" - Tuần 02 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021.
image
Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" (30/03/2021)
Ngày 10/03/2021, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/HU về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"
image
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (26/03/2021)
Nhằm quảng bá, truyên truyền cho người dân quan tâm, cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNHCMC CSKH để tra cứu thông tin về điện nhanh chóng và tiện lợi, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai ứng dụng trên di động "CSKH EVNHCMC" trên nền tảng Android và IOS.
image
Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII" (24/03/2021)
Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII" theo Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 10/03/2021.
image
Tài liệu hỏi đáp liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 (11/03/2021)
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Phòng Tư pháp giới thiệu bộ tài liệu “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn với tổng cộng 207 câu hỏi và nội dung trả lời được biên soạn dựa trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, các chỉ thị, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan khác có thẩm quyền, đặc biệt, một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức bầu cử, được nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương quan tâm để các cơ quan, tổ chức và cử tri tham khảo, tra cứu, sử dụng trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam (10/03/2021)
Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được trong hơn bảy thập kỷ qua đều bắt nguồn sâu xa từ việc Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại.
image
Giới thiệu tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/03/2021)
Nhằm kịp thời thông tin đến đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và Nhân dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp Cần Giờ đã tiến hành biên soạn và thông tin giới thiệu 06 tài liệu (tờ gấp) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đến các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân được biết để nghiên cứu, tìm hiểu phục vụ trong quá trình học tập, sinh hoạt và làm việc đặc biệt là chuẩn bị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Thông báo về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/02/2021)
Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo só 07/TB-UBBC về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026