image
Giới thiệu tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật (16/05/2022)
Nhằm kịp thời thông tin đến đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và Nhân dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp Cần Giờ đã tiến hành biên soạn 06 tài liệu (tờ gấp) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về một số quy định liên quan như:
image
Giới thiệu danh sách Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2022 huyện Cần Giờ (26/04/2022)
Qua tổng họp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022. Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng cán bộ, công chức và nhân dân đáp ứng nhu cầu tuyên truyền miệng về pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Tư pháp Cần Giờ đã ban hành Công văn số 233/TP ngày 26/4/2022 về giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ đến các cơ quan, đơn vị để biết nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động liên hệ trực tiếp với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật khi có nhu cầu tuyên truyền pháp luật ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
image
Quy định về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (14/03/2022)
Nhằm tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện hiệu quả về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến tổ chức, cá nhân các văn bản quy định hiện hành:
image
Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn huyện Cần Giờ (08/03/2022)
Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch sô 023/KH-UBND về Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị,cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Tìm hiểu quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (01/03/2022)
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra ; Thanh tra huyện thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ “Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra”.
image
Tìm hiểu quy định về quy trình tiếp Công dân theo Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (28/02/2022)
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về quy trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; Thanh tra huyện thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ “Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân”.
image
Tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích (12/11/2021)
Trong thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích diễn biến ngày càng phức tạp, các đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đa phần các vụ việc xảy ra đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ và có thể hòa giải được.
image
Một số quy định của luật khiếu nại và luật tố cáo (20/10/2021)
Nhằm thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2021; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân huyện nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung của pháp luật về Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo hiện hành, Thanh tra huyện giới thiệu “Tài liệu tìm hiểu một số quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo” do Tổ nghiệp vụ 02 (Tổ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) thuộc Thanh tra huyện chọn lọc.
image
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (12/10/2021)
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xin thông tin đến tổ chức, cá nhân danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Điện thoại: 028 38740089)
image
Áp dụng “phương châm bốn tại chỗ” đối với các loại hình và giai đoạn thiên tai (11/10/2021)
“Phương châm bốn tại chỗ” có thể áp dụng có hiệu quả để phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại đối với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện Cần Giờ bao gồm: bão, sạt lở đất, nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, cháy rừng, v.v. Bốn tại chỗ có hiệu quả đối với tất cả các giai đoạn như trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.