image
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 (03/04/2020)
Ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 cho 147 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
image
image
image
image
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 (20/03/2020)
Ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 cho 147 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
image
Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 (11/03/2020)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 939/KH-UBND về vổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020
image
Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2023 (14/02/2020)
Ngày 13 tháng 02 năm 2020, Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ và phòng Tư pháp huyện Cần Giờ đã ban hành Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2023
image
Công nhận 06 xã, thị trấn đạt chuẩn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 (20/01/2020)
Vừa qua, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành quyết định về việc công nhận 06 xã, thị trấn đạt chuẩn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, gồm xã Bình Khánh, An Thới đông, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh.
image
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2020" trên địa bàn huyện Cần Giờ (27/11/2019)
Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 5595/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2020" trên địa bàn huyện Cần Giờ
image
Giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ (10/09/2019)
Qua tổng họp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện. Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng cán bộ, công chức và nhân dân đáp ứng nhu cầu tuyên truyền miệng về pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Tư pháp giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện cần Giờ đến các cơ quan, đơn vị để biết.