image
Tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích (12/11/2021)
Trong thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích diễn biến ngày càng phức tạp, các đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đa phần các vụ việc xảy ra đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ và có thể hòa giải được.
image
Một số quy định của luật khiếu nại và luật tố cáo (20/10/2021)
Nhằm thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2021; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân huyện nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung của pháp luật về Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo hiện hành, Thanh tra huyện giới thiệu “Tài liệu tìm hiểu một số quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo” do Tổ nghiệp vụ 02 (Tổ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) thuộc Thanh tra huyện chọn lọc.
image
Cần Giờ đẩy mạnh tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 (09/10/2021)
Nhằm tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 đạt hiệu quả, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Công văn số 667/HĐPH ngày 07/10/2021 để hướng dẫn các cơ quan ban, ngành, đoàn thể lực lượng vũ trang huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ thực hiện một số nội dung tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 trong đợt cao điểm (tháng 10 - 11 năm 2021) như:
image
Thông báo về công nhận kết quả cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" - Tuần 02 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021 (15/04/2021)
Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đã ban hành Thông báo số 31-TB/BTC về công nhận kết quả cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" - Tuần 02 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021.
image
Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII" (24/03/2021)
Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII" theo Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 10/03/2021.
image
Tài liệu hỏi đáp liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 (11/03/2021)
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Phòng Tư pháp giới thiệu bộ tài liệu “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn với tổng cộng 207 câu hỏi và nội dung trả lời được biên soạn dựa trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, các chỉ thị, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan khác có thẩm quyền, đặc biệt, một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức bầu cử, được nhiều cơ quan, tổ chức và địa phương quan tâm để các cơ quan, tổ chức và cử tri tham khảo, tra cứu, sử dụng trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam (10/03/2021)
Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được trong hơn bảy thập kỷ qua đều bắt nguồn sâu xa từ việc Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại.
image
Giới thiệu tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/03/2021)
Nhằm kịp thời thông tin đến đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và Nhân dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp Cần Giờ đã tiến hành biên soạn và thông tin giới thiệu 06 tài liệu (tờ gấp) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đến các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân được biết để nghiên cứu, tìm hiểu phục vụ trong quá trình học tập, sinh hoạt và làm việc đặc biệt là chuẩn bị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
image