image
image
Tờ rơi tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (09/02/2023)
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị trấn Cần Thạnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; nhiệm vụ được giao tại mục số 10, 11 của Bộ thang điểm đánh giá hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
image
Tìm hiểu quy định về thi hành luật phòng, chống tham nhũng (22/06/2022)
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về các quy định liên quan đến việc thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; Thanh tra huyện thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ “Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2019/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng”.
image
Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ (18/05/2022)
Theo đó, đối tượng vay vốn là cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục; trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.
image
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (12/10/2021)
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xin thông tin đến tổ chức, cá nhân danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Điện thoại: 028 38740089)
image
Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (11/10/2021)
Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7395/VP-KSTT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
image
image
Cán bộ, hội đoàn thể Ngân hàng Chính sách giỏi chuyên môn, hiểu biết pháp luật lao động, luật công đoàn (14/09/2021)
Hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách (04/10/2002-04/10/2021), NHCSXH tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn. Cuộc thi sử dụng tối đa các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số, với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động NHCSXH, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
image
Một số tình huống và giải pháp xử lý đơn tố cáo tại Thanh tra huyện Cần Giờ (21/05/2021)
Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cần Giờ được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đấy phát triến kinh tế xã hội địa phương.
image
Giới thiệu một số quy định sửa đổi bổ sung của Luật ban hành văn bản pháp luật năm 2020, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP (11/05/2021)
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện theo pháp luật, Phòng Tư pháp giới thiệu 03 bộ tài liệu về một số nội dung của Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021) để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tham khảo, tra cứu, sử dụng trong quá trình công tác và sinh hoạt.