image
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ (12/01/2021)
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ
image
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (06/01/2021)
Năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biển phức tạp ở trong nước và thế giới đã tác động đến các ngành, lĩnh vực. Huyện đã tập trung triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đây phát triển kinh tế xã hội, thiết lập trạng thái bình thường mới, kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Đồng thời, chủ động đánh giá mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế xà hội của huyện từ đó ban hành các kế hoạch tháo gờ khó khăn trên từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt triển khai thực hiện hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2020. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức tổt các hoạt động phục vụ nhân dân đón tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020, theo dồi nẳm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, việc làm của người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mùng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (22/12/2020)
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7009/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (22/12/2020)
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7042/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (21/06/2020)
Ngày 18/6/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2957/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.