image
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện quý IV năm 2022 (10/11/2022)
Ngày 10/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện quý IV năm 2022
image
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho xã Long Hòa năm 2022 - kinh phí hỗ trợ di dời hộ dân (07/11/2022)
Ngày 10/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND về giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho xã Long Hòa năm 2022 - kinh phí hỗ trợ di dời hộ dân
image
Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn (07/11/2022)
Ngày 07/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND về giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn
image
Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 (07/06/2022)
Ngày 7/6/2022, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 3014/BC-UBND về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
image
Ủy quyền điều hành hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện (24/05/2022)
Ngày 24/5/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ủy quyền điều hành hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Quyết định số 608/QĐ-UBND