image
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Cần Giờ (06/02/2023)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Cần Giờ.
image
Công bố công khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (06/02/2023)
Ngày 06/02/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về công bố công khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023.
image
Công bố công khai điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố đầu tư dự án trên địa bàn huyện (06/02/2023)
Ngày 06/02/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về công bố công khai điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố đầu tư dự án trên địa bàn huyện
image
Công bố công khai điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Thành phố đầu tư dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ (16/01/2023)
ngày 09 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về công bố công khai điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Thành phố đầu tư dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (27/12/2022)
Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7940/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện.