image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2020 (10/03/2020)
Ngày 10/3/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 933/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2020 (06/02/2020)
Ngày 06/02/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 358/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
image
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020 (30/12/2019)
Ngày 30/12/2019, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 6239/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5/2019 (06/06/2019)
Ngày 04 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 2315/BC-UBND về Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019