image
Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 (07/06/2022)
Ngày 7/6/2022, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 3014/BC-UBND về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
image
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 (12/05/2022)
Ngày 12/5/2022, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2372/BC-UBND về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
image
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 (20/01/2022)
Ngày 20/01/2022, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 315/BC-UBND về tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2021
image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021 (09/09/2021)
Trong tháng, UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tăng cường công tác xét nghiệm tầm soát Sars-Cov-2 cho người dân, người lao động trên địa bàn. Đồng thời, hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. Các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa diễn ra chu đáo, trang trọng, thiết thực và hiệu quả. 100% hồ sơ hành chính giải quyết trước hạn và đúng hạn. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021 (09/08/2021)
Trong tháng, UBND huyện tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly. Khẩn trương triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và Chiến dịch tầm soát Sars-Cov-2 cho người dân, người lao động tại khu vực dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp và chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tạm dừng tổ chức. Duy trì mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.