image
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng năm 2023 (19/12/2023)
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép từ các yếu tố bên ngoài và những bất cập nội tại. UBND huyện luôn cố gắng tập trung điều hành, bám sát thực tiễn, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, vận dụng, chỉ đạo kịp thời những phát sinh, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 (31/05/2023)
Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 3125/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 (17/05/2023)
Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 2961/BC-UBND về tình hìnhkinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023 (22/02/2023)
Ngày 20 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 877/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 02 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2023.
image
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 (30/01/2023)
Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 3971/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 01 năm 2023.