image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2020 (19/05/2020)
Ngày 19/5/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2337/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020 (29/04/2020)
Ngày 29/4/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2007/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh quý I năm 2020 (29/04/2020)
Ngày 29/4/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2008/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2020 (10/03/2020)
Ngày 10/3/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 933/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2020 (06/02/2020)
Ngày 06/02/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 358/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020