image
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2019 (16/10/2019)
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 4838/UBND Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2019
image
image
Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (14/06/2019)
Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 tại Báo cáo số 2502/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Cần Giờ