image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (22/12/2020)
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7009/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (22/12/2020)
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7042/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
image
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020 (20/04/2020)
Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1756/UBND-TCKH về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Cần Giờ năm 2020 (17/01/2020)
Ngày 17/01/2020, UBND vừa có Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Cần Giờ năm 2020.
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (19/12/2019)
UBND huyện vừa ban hành Công văn số 6015/UBND ngày 19/12/2019 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện