image
Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (14/06/2019)
Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 tại Báo cáo số 2502/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND huyện Cần Giờ