image
Về công bố công khai về Kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao năm 2022 (17/03/2022)
Ngày 17/3/2022, UBND vừa ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 huyện Cần Giờ (20/01/2022)
Ngày 20/01/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Cần Giờ, dự toán đã được HĐND huyện quyết định.
image
Công khai kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021 (06/05/2021)
Ngày 05/05/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về về công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021.
image
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quí I năm 2021 (14/04/2021)
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1690/UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quí I năm 2021.
image
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ (12/01/2021)
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ