image
Công khai kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021 (06/05/2021)
Ngày 05/05/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về về công bố công khai về kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2021.
image
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quí I năm 2021 (14/04/2021)
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1690/UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quí I năm 2021.
image
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ (12/01/2021)
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (22/12/2020)
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7009/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (22/12/2020)
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7042/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện