image
Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 (07/06/2022)
Ngày 7/6/2022, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 3014/BC-UBND về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
image
Ủy quyền điều hành hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện (24/05/2022)
Ngày 24/5/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ủy quyền điều hành hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Quyết định số 608/QĐ-UBND
image
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 (12/05/2022)
Ngày 12/5/2022, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2372/BC-UBND về tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
image
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 1 năm 2022 (11/04/2022)
Ngày 11/4/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1669/UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 1 năm 2022 và báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách huyện trong quý 1 năm 2022
image
Công khai Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn huyện Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2025 (07/04/2022)
Ngày 7/4/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND về công khai Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn huyện Cần Giờ giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh giao cho huyện Cần Giờ.