image
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ (12/01/2021)
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Cần Giờ
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (22/12/2020)
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7009/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
image
Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện (22/12/2020)
Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 7042/UBND về công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân huyện
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2020 (19/05/2020)
Ngày 19/5/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2337/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
image
Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2020 (29/04/2020)
Ngày 29/4/2020, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 2007/BC-UBND về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020