image
Kỳ họp lần thứ XV - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (14/04/2021)
Ngày 14/04/2021, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp (chuyên đề) lần thứ 15. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kỳ họp lần thứ XIII - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (21/12/2020)
Trong hai ngày 17 và 18/12/2020, tại hội trường UNBD huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 13. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
image
image
Kỳ họp lần thứ XI - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (22/07/2020)
Trong hai ngày 13 và 14/7/2020, tại Hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ XI. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
image
Nội dung dự kiến kỳ họp thứ XI HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (18/05/2020)
Căn cứ chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 18/5/2020 HĐND huyện thông báo về nội dung dự kiến kỳ họp thứ XI HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
image
Kỳ họp lần thứ X - HĐND huyện Cần Giờ Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (13/01/2020)
Trong 02 ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2019, tại hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ X. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kỳ họp lần thứ IX - HĐND huyện Cần Giờ khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (19/07/2019)
Trong 02 ngày 09 và 10/7/2019, tại hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ IX. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.
image
Kỳ họp lần thứ VIII - HĐND huyện Cần Giờ khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (20/12/2018)
Trong 02 ngày 17 và 18/12/2018, tại hội trường UBND huyện, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ VIII. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.