Tổng hợp nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ XI, HĐND Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (06/07/2020)
Thực hiện Công văn số 96/HĐND ngày 22/5/2020 của Thường trực HĐND huyện, tính đến ngày 06/7/2020 đã có 09 Đại biểu gửi nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ XI.
Công an huyện trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện Khóa X (24/07/2019)
Ngày 24/7/2019, Công an huyện đã có Báo cáo số 1489/BC-CAH về trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện Khóa X