image
Tình hình Đảng bộ huyện năm 1975. (02/02/2011)
Thực hiện hai nhiệm vụ ổn định chính trị- Trật tự xã hội và chăm lo đời sống nhân dân sau ngày giải phóng 30/4/1975.
image
Đại hội Đảng viên Đảng bộ lần thứ I (tháng 9/1977) - nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện (1977-1979). (01/02/2011)
Đây là Đại hội lần I của đảng bộ từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, theo chỉ đạo chung của trung ương Đảng (Đảng bộ huyện duyên Hải đã có 3 lần tổ chức Đại hội trong kháng chiến chống Mỹ.)
image
Đảng bộ lãnh đạo công cuộc khôi phục và phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển lực lượng chính trị (1976-1977). (07/01/2011)
Sau bước đầu tạm ổn về an ninh chính trị, nhiệm vụ cấp thiết của chính quyền nhân dân là phát triển kinh tế - xã hội, cứu đói, xây dựng mạng lưới y tế, giáo dục. Về sản xuất, tập trung cho phát triển nong nghiệp để giải quyết lương thực, cứu đói, ổn định đời sống nhân dân và làm nghĩa vụ với cấp trên (tỉnh Đồng Nai). Sản xuất nông - ngư - diêm do nhân dân thực hiện song vấn đề đặt ra là nhà nước phải thu mua sắm nguồn hàng để phân phối theo kế hoạch, chú trọng lợi ích chung. Đây là quan điểm và nguyên tắc điều hành của chính quyền cách mạng lýc bấy giờ. Quan điểm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế sớm hình thành, song yêu cầu chưa thật khẩn trương và quyết liệt.
image
Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ II (vòng 2), (20/12/2010)
Đại hội huyện đảng bộ lần II được sự chỉ đạo trực tiếp từ Thành ủy sau một năm rưỡi Duyên Hải sáp nhập chính thức về thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh hơn một đầy thách thức với 02 vụ sản xuất nông nghiệp liên tục mất mùa, nông dân thiếu đói,ácc vụ vượt biên gây rối toàn huyện, mua chuộc cán bộ chính quyền, lôi kéo quần chúng tham gia phạm tội. Song tự tăng cường và hỗ trợ triệt để về đội ngũ cán bộ, các chính sách kinh tế hợp đồng 02 chiều với ngư dân, các chính sách xã hội như cứu đói, hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo, đối lưu bằng lương thực cho tất cả ngành nghề sản xuất… đã tạo cho Duyên Hải một chỗ dựa đáng tin cậy, tạo cơ sở ban đầu về vật chất và cơ sở hạ tầng xã hội xho bước phát triển tiếp theo.
image
Đại hội đảng viên đảng bộ lần thứ I (tháng 9/1977) – Nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện (1977-1979). (17/12/2010)
Đây là Đại hội lần I của đảng bộ từ sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, theo chỉ đạo chung của trung ương Đảng (Đảng bộ huyện duyên Hải đã có 3 lần tổ chức Đại hội trong kháng chiến chống Mỹ).