Lĩnh vực: KINH TẾ
 1. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
 2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
 3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
 4. Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 5. Thay đổi cơ quan đăng ký Hợp tác xã
 6. Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh
 7. Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh
 8. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 9. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 10. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 11. Đăng ký cấp lại GCN đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
 12. Đăng ký cấp lại GCN đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã (khi bị mất)
 13. Đăng ký hợp tác xã
 14. Đăng ký khi hợp tác xã chia trên địa bàn huyện Cần Giờ (Hồ sơ đang thử nghiệm)
 15. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất trên địa bàn huyện Cần Giờ (Hồ sơ đang thử nghiệm)
 16. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập trên địa bàn huyện Cần Giờ (Hồ sơ đang thử nghiệm)
 17. Đăng ký khi hợp tác xã tách trên địa bàn huyện Cần Giờ (Hồ sơ đang thử nghiệm)
 18. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã (Hồ sơ đang thử nghiệm)
 19. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Hồ sơ đang thử nghiệm)