image
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 huyện Cần Giờ (20/01/2022)
Ngày 20/01/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Cần Giờ, dự toán đã được HĐND huyện quyết định.