image
image
Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện năm 2023 (26/04/2023)
Ngày 26/04/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2632/KH-UBND nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn huyện nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 mà Thành phố đã đề ra “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Đồng thời phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử để phục vụ 05 nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công tác dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.