Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (05/05/2023)
Ngày 04/5/2023, tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 theo Kế hoạch số 2739/KH-UBND nhằm Nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ; Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, đơn giản các thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
image
Triển khai thực hiện tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6” năm 2023 (26/04/2023)
Ngày 26/04/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2612/KH-UBND Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tham gia đấu tranh xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma tuý tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, người cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, hạn chế tỷ lệ tái nghiện; Thông qua các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và của mỗi cá nhân, gia đình về công tác phòng, chống ma tuý và tác hại của tệ nạn ma túy để từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm giúp đỡ người nghiện ma tuý xoá bỏ mặc cảm, giải quyết việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, xây dựng xã hội lành mạnh, thân thiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
image
Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện năm 2023 (26/04/2023)
Ngày 26/04/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2632/KH-UBND nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn huyện nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 mà Thành phố đã đề ra “Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Đồng thời phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử để phục vụ 05 nhóm tiện ích gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công tác dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
image
Về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2023. (18/04/2023)
Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 2103/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2023.
image
Lịch tiếp công dân Quý II năm 2023 (30/03/2023)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý II năm 2023.
image
Tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn huyện năm 2023 (10/03/2023)
Ngày 10/3/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1280/KH-UBND về tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn huyện năm 2023.
image
Về triển khai thực hiện và tổ chức niêm yết công khai Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thành phố (13/02/2023)
Ngày 13/02/2023, UBND huyện đã có ban hành Công văn số 752/UBND nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định trên, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đưa các văn bản hành chính của cơ quan Nhà nước đi sâu vào cuộc sống của người dân,
image
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2023 (06/02/2023)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 572/KH-UBND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2023.
image
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023 (02/02/2023)
Ngày 02/02/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 528/KH-UBND nhằm Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương và thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật; Nâng cao phương pháp và kỹ năng xây dựng và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
image
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2023 (26/01/2023)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý I năm 2023.