image
Lịch tiếp công dân Quý II năm 2023 (30/03/2023)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý II năm 2023.
image
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2023 (26/01/2023)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý I năm 2023.
image
Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2022 (03/10/2022)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý IV năm 2022.
image
Lịch tiếp công dân Quý III năm 2022 (28/06/2022)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý III năm 2022
image
Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022 (28/03/2022)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý II năm 2022
image
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2022 (31/12/2021)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Quý I năm 2022
image
Lịch tiếp Công dân Quý II năm 2021 (26/03/2021)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý II năm 2021
image
Lịch tiếp Công dân Quý I năm 2021 (04/01/2021)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý I năm 2021
image
Lịch tiếp Công dân Quý IV năm 2020 (24/09/2020)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý IV năm 2020
image
Lịch tiếp Công dân Quý III năm 2020 (23/06/2020)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý III năm 2020