image
Lịch tiếp Công dân Quý II năm 2021 (26/03/2021)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý II năm 2021
image
Lịch tiếp Công dân Quý I năm 2021 (04/01/2021)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý I năm 2021
image
Lịch tiếp Công dân Quý IV năm 2020 (24/09/2020)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý IV năm 2020
image
Lịch tiếp Công dân Quý III năm 2020 (23/06/2020)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý III năm 2020
image
Lịch tiếp Công dân Quý II năm 2020 (25/03/2020)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý II năm 2020
image
Lịch tiếp công dân quý I năm 2020 (12/12/2019)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý I năm 2020
image
Lịch tiếp công dân quý IV năm 2019 (27/09/2019)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý IV năm 2019
image
Lịch tiếp công dân quý III năm 2019 (26/06/2019)
Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 342/TB-VP về Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ
image
Lịch tiếp công dân quý II năm 2019 (30/03/2019)
Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 161/TB-VP về Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ
image
Lịch tiếp công dân quý I năm 2019 (04/01/2019)
Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Thông báo số 02/TB-VP về Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ