image
Lịch làm việc tuần tuần 19 năm 2021 (08/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 18 năm 2021 (03/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021.
image
Lịch làm việc tuần 17, tuần 18 năm 2021 (25/04/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 26/4/2021 đến ngày 08/5/2021.
image
Lịch làm việc tuần 16 năm 2021 (18/04/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021.
image
Lịch làm việc tuần 15 năm 2021 (12/04/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021 (cập nhật ngày12/04/2021).
image
Lịch làm việc tuần 14 năm 2021 (04/04/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021.
image
Lịch làm việc tuần 13 năm 2021 (30/03/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021 (cập nhật ngày 30/3/2021)
image
Lịch làm việc tuần 12 năm 2021 (20/03/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021 (Lần 2)
image
Lịch làm việc tuần 11 năm 2021 (16/03/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021
image