Lịch làm việc tuần 42 từ 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019 (12/10/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019
Lịch làm việc tuần 41 từ 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 (04/10/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019
Lịch làm việc tuần 40 từ 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019 (27/09/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 30/9/2019 đến ngày 05/10/2019
Lịch làm việc tuần 39 từ 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 (20/09/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 23/9/2019 đến 28/9/2019
Lịch làm việc tuần 38 từ 16/9/2019 đến 21/9/2019 (14/09/2019)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 16/9/2019 đến 21/9/2019