image
Báo cáo số 09 tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (16/04/2021)
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Báo cáo số 42/BC-UBBC về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.
image
Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (16/04/2021)
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo số 41/TB-UBBC về Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (09/04/2021)
Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo số 35/TB-UBBC về Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Báo cáo số 08 tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (09/04/2021)
Ngày 08 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Báo cáo số 34/BC-UBBC về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.
image
Thông báo nội dung, thành phần, thời gian giám sát, kiểm tra (08/04/2021)
Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Thông báo số 33/TB-UBBC về nội dung, thành phần, thời gian giám sát, kiểm tra.
image
Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (02/04/2021)
Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo số 31/TB-UBBC về Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (26/03/2021)
Ngày 25 tháng 03 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo số 28/TB-UBBC về Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 ttại kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Về thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (19/03/2021)
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Công văn số 24/UBBC về thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
image
Báo cáo số 05 tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (19/03/2021)
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Báo cáo số 23/BC-UBBC về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.
image
Hướng dẫn thành lập tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (15/03/2021)
Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Hướng dẫn số 19/HD-UBBC về thành lập tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
image
Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện (12/03/2021)
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBBC về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.
image
Báo cáo số 04 tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (12/03/2021)
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Báo cáo số 17/BC-UBBC về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026
image
Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (08/03/2021)
Ngày 04 tháng 03 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo số 14/TB-UBBC về Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 ttại kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026
image
Báo cáo số 03 tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (08/03/2021)
Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Báo cáo số 13/BC-UBBC về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026
image
Về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 (04/03/2021)
Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026
image
Báo cáo số 02 tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (26/02/2021)
Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Báo cáo số 10/BC-UBBC về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026
image
Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (25/02/2021)
Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo số 09/TB-UBBC về Nội dung kết luận chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Dũng, chủ tịch Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 ttại kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026
image
V/v thực hiện báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (25/02/2021)
Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Công văn số 08/UBBC về thực hiện báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026
image
Thông báo về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/02/2021)
Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo só 07/TB-UBBC về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
image
Tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (tính đến ngày 18 tháng 02 năm 2021) (19/02/2021)
Ngày 18 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Báo cáo số 06/BC-UBBC về tến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (tính đến ngày 18 tháng 02 năm 2021)