title

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2023
Thứ hai, 06/02/2023, 13:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 572/KH-UBND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2023.

* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1. Mục đích:

- Trực tiếp lắng nghe, nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng chính quyền, trách nhiệm phục vụ nhân dân của người đứng đầu chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi những chủ trương, chính sách, quy định không còn phù hợp.

- Kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của huyện; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để nhân dân đồng cảm, chia sẻ, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết của Đảng, Nhà nước với Nhân dân và phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, trọng tâm, trọng điểm với tinh thần xây dựng vì lợi ích chung, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

- Chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức tiếp xúc, đối thoại phải được thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh để nhân dân được biết và tham gia.

 

* NỘI DUNG:

1. Đối tượng tiếp xúc, đối thoại: Nhân dân xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh và xã Thạnh An

2. Hình thức tổ chức, chủ trì và thư ký hội nghị tiếp xúc, đối thoại:

- Hình thức tổ chức: Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh và xã Thạnh An tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân.

- Chủ trì: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Thư ký hội nghị: Đồng chí Chánh Văn phòng và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thời gian và địa điểm: dự kiến, có thư mời cụ thể riêng.

- Trong quý I/2023 tiếp xúc Nhân dân xã An Thới Đông, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao An Thới Đông.

- Trong quý II/2023 tiếp xúc Nhân dân xã Thạnh An, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Thạnh An.

- Trong quý III/2023 tiếp xúc Nhân dân xã Bình Khánh, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao Bình Khánh.

- Trong quý IV/2023 tiếp xúc Nhân dân xã Tam Thôn Hiệp, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tam Thôn Hiệp.

4. Thành phần tham dự:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;

- Đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện;

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Hòa, Lý Nhơn, An Thới Đông và thị trấn Cần Thạnh.

- Nhân dân xã xã Long Hòa, Lý Nhơn, An Thới Đông và thị trấn Cần Thạnh.

5. Nội dung tiếp xúc, đối thoại:

- Chuyên đề về tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

- Lắng nghe ý kiến của nhân dân phản ánh về công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp huyện, xã; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề bức xúc của nhân dân, những ý kiến, kiến nghị khác ...

6. Chương trình hội nghị tiếp xúc, đối thoại

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chủ trì và thư ký hội nghị.

  • Thông qua chương trình, nội quy tiếp xúc, đối thoại.

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

- Nghe nhân dân phát biểu ý kiến, trình bày tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị thông báo nội dung liên quan chủ đề buổi tiếp xúc.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan phát biểu, trả lời những vấn đề nhân dân nêu ra thuộc trách nhiệm giải quyết của mình.

- Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phát biểu ý kiến.

- Đồng chí chủ trì trao đổi, giải thích, tiếp thu ý kiến góp ý, kiến nghị của nhân dân và kết luận hội nghị.

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

H.M.T

Số lượng lượt xem: 256
Tin mới hơn
Tin đã đưa