title

Tìm hiểu quy định về thi hành luật phòng, chống tham nhũng
Thứ tư, 22/06/2022, 14:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về các quy định liên quan đến việc thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; Thanh tra huyện thông tin đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ “Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2019/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng”.

Nghị định này áp dụng đối với:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng.

-  Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước và người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức này thực hiện các quy định tại Chương VII của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2022, thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh. 

AV

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 18
Tin đã đưa