title

Tìm hiểu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Thứ hai, 07/08/2023, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 với 10 Chương và 70 Điều, cụ thể như sau:

Xem (tải về) Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại đây

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của bao gồm:

a) về Thanh tra viên;

b) về thanh tra lại;

c) về Đoàn thanh tra;

d) về công khai kết luận thanh tra;

đ) về trưng cầu giám định;

e) về yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra;

g) về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra;

h) về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị về nội dung trong kết luận thanh tra và kiến nghị, phản ánh về hoạt động thanh tra;

i) về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra;

k) về xử lý vi phạm trong thực hiện kết luận thanh tra.

2. Các biện pháp thi hành, bao gồm: thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên; trang phục, thẻ thanh tra; chế độ, chính sách, phụ cấp và chế độ đặc thù đối với Thanh tra viên; tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ.

3. Nghị định áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

- Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra;

- Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra;

- Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm công tác thanh tra nội bộ.

4. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Số lượng lượt xem: 93
Tin đã đưa