title

Tìm hiểu một số quy định của luật khiếu nại và luật tố cáo
Thứ tư, 01/11/2023, 09:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; Kế hoạch số 40/KH-HĐPB ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về phân công hoạt động của các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ năm 2023; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân huyện nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung của pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, Thanh tra huyện giới thiệu “Tài liệu tìm hiểu một số quy định về luật khiếu nại; luật tố cáo; luật phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra huyện soạn thảo và in ấn.

Tài liệu thuộc dạng tờ gấp, in màu, có 06 trang gồm các nội dung trọng tâm, cơ bản sau đây:

- Phần I: với 05 câu hỏi và trả lời về Luật khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 liên quan đến khái niệm về khiếu nại; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung ở cấp xã, cấp huyện.

- Phần II: với 04 câu hỏi và trả lời về Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 liên quan đến khái niệm về tố cáo; nguyên tắc xác định thẩm quyền tố cáo; quy định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo; quy định về công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

Phần III. với 10 câu hỏi và trả lời về Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; Nội dung phải công khai, minh bạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị; các hình thức công khai; trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; việc chuyển đổi vị trí công tác; xung đột lợi ích, kiểm soát xung đột lợi ích; trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tặng quà và nhận quà tặng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ quyền hạn; xử lý người có hành vi tham nhũng; trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Xem chi tiết (tải về) Tài liệu dạng tờ rơi

Thanh tra huyện đã in ấn và đã cung cấp tài liệu đến các cơ quan, đơn vị và UBND xã, thị trấn trong tháng 10 năm 2023 để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân huyện Cần Giờ.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

AV

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 73
Tin đã đưa